Seminárky - dokumenty, protokoly, skripta - GM - MAIN

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seminárky - dokumenty, protokoly, skripta

Analýza výukových a výchovných problémů
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Pedagogická psychologie UOP (PEPSUOP)
- verze: květen 2008

Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním
- typ práce: bakalářská
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět: Bakalářská práce
UOP (BPUOP)
- verze: květen 2009

Komunikace - příklad zdravé a nezdravé komunikace
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Sociální psychologie (SOCPSYUOP)
- verze: prosinec 2008

Obecná pedagogika
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Základy pedagogiky (ZAKPED)
- verze: prosinec 2007

Osobnost učitele
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Kultura projevu učitele (KPU)
- verze: listopad 2007

Profesionální pedagogická etika
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Etika učitelství (ETUCUOP)
- verze: únor 2009

Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět:
Vývojová psychologie (VYVPSY)
- verze: prosinec 2007

Vzdělávání zvláštních sociálních skupin
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
- určeno pro předmět: Andragogika (ANDRA)
- verze: květen 2008

Budoucnost jaderné energetiky
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: nespecifikováno
- určeno pro předmět:
Fyzika (FYZ)
- verze: květen 2005

Klimatická charakteristika stanice Havlíčkův Brod
- typ práce: semestrální/seminární
- škola:
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Bioklimatologie
(BIOKL)
- verze: listopad 2003

Kogenerace
- typ práce: semestrální/seminární
- škola:
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Alternativní zdroje energie
(AZE)
- verze: březen 2005

Laboratorní zprávy - Biochemie
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Biochemie 1 (CBIOH)
- verze: říjen-prosinec 2002
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Stanovení kyseliny L-askorbové v biologických materiálech
-
Izolace, dělení a charakterizace karotenoidních pigmentů
-
Preparace lipidických frakcí z vaječného žloutku
-
Izolace a identifikace nukleových kyselin
-
Elektroforetické dělení bílkovin krevního séra
-
Izolace krystalické bílkoviny ze semen konopí
-
Stanovení frakcí obilného zrna
-
Refraktometrické stanovení obsahu bílkovin v krevním séru
-
Stanovení Km enzymu ureázy
-
Příklad inhibice
-
Stanovení optimálního pH amylázy slin
-
Kolorimetrické stanovení aktivity aminotransferáz ALT a AST

Laboratorní zprávy - Biologické zpracování odpadů
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Biologické zpracování odpadů (BZOD)
- verze: květen 2005
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Stanovení hodnoty dílku okulárového mikrometru
-
Barvení bakterií
-
Stanovení sušiny odpadu
-
Stanovení průběhu teplot v kompostované štěpce
-
Mikrobiologický rozbor odpadu
-
Stanovení biologických pochodů v 1 týden starém kompostu
 
(Pochonův test biologické aktivity; Index dostupnosti dusíku)
-
Stanovení biologických pochodů v 7 týdnů starém kompostu

Laboratorní zprávy - Dekontaminace půd
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Dekontaminace půd (DEPU)
- verze: únor-květen 2006
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Stanovení půdní reakce
- Stanovení parametrů sorpčního komplexu dle Kappena
- Stanovení výměnných bází podle Kappena
- Barvení bakterií
- Stanovení počtu mikroorganismů
- Index dostupnosti dusíku
- Získávání energie u mikroorganismů
- Stanovení počtu mikroorganismů; Cukrové houby
- Test fytotoxicity - řeřichový test

Laboratorní zprávy - Fyzika
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Fyzika II
(FYZ2)
- verze: září-prosinec 2002
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
-
Určení modulu pružnosti v tahu
-
Úvod do měření elektrických veličin různými typy měřících přístrojů
-
Měření elektrických odporů
-
Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharosy refraktometrem
-
Měření pevnosti slupky dužnatých plodin
-
Viskozita kapalin
-
Měření účinnosti slunečního kolektoru
-
Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharosy kruhovým polarimetrem
-
Kalibrace termočlánku
-
Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
-
Stanovení měrného tepla pevných látek

Laboratorní zprávy - Chemie anorganická a analytická
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Chemie anorganická a analytická (CAA)
- verze: říjen-listopad 2001
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Kvalitativní chemická analýza reakce kationtů a aniontů, stanovení neznámého vzorku
-
Kvalitativní chemická analýza – neutralizační analýza, příprava odměrného roztoku NaOH (standardizace metodou dle Bruhnse)
-
Stanovení kyseliny sírové a kyseliny octové v neznámém vzorku
- Chrom - výskyt, vlastnosti, využití (seminární práce)

Laboratorní zprávy - Chemie organická
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Chemie organická (COR)
- verze: březen-duben 2002
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

1. HALOGENDERIVÁTY

- Fujiwarova reakce
-
Důkaz reziduí TCA a NaTA v půdě
-
Příprava ethylbromidu a jeho hydrolýza

2. DUSÍKATÉ DERIVÁTY

- Příprava anilíniumchloridu
-
Bromace anilínu
-
Příprava benzendiazoniumchloridu
-
Příprava anilínformaldehydové pryskyřice

3. HYDROXYDERIVÁTY I
4. HYDROXYDERIVÁTY II
5. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
   
SACHARIDY I
6. KARBOXYLOVÉ KYSELINY
7. SACHARIDY II
   
HETEROCYKLY
8. STANOVENÍ REDUKUJÍCÍCH SACHARIDŮ (metoda Schoorlova)
9. LIPIDY I
10. Stanovení jodového čísla metodou podle Hanuše
     
Stanovení pigmentů dvouvlnou spektrofotometrií
11. Biuretova reakce
     
Xantoproteinová reakce
     
Ninhydrinová reakce
     
Srážení bílkovin
     
Stanovení dusíku aminokyselin formolovou titrací

Laboratorní zprávy - Mikrobiologie
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Mikrobiologie (MIKRB)
- verze: únor-květen 2004
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Nejdůležitější charakteristiky mikroskopu
-
Měření mikroorganismů
-
Barvení bakterií
-
Morfologie mikroskopických hub I, II
-
Rozmnožování mikroorganismů – stanovení generační doby kvasinek
-
Získávání energie u mikroorganismů – etanolové kvašení
-
Vliv vnějších podmínek na mikroorganismy
-
Základní rozbor vody a vzduchu
-
Bakterie vázající vzdušný dusík
-
Bakterie mléčného kvašení
-
Smrtící účinek teploty a UV záření
-
Orientační zkouška antibiotik

Laboratorní zprávy - Radioaktivní odpady
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Radioaktivní odpady
(RADO)
- verze: březen-květen 2004
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Stanovení pracovní charakteristiky detektoru
-
Stanovení energetického spektra zářiče γ
-
Stanovení aktuální aktivity zářiče
-
Sestrojení účinnostní křivky
-
Množství 40K v draselných solích
-
Měření pomoci přenosných radiometrů (dozimetrů)
-
Měření pomocí metody kapalné scintilace

Laboratorní zprávy - Radioekologie
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Radioekologie
(RADEK)
- verze: říjen-listopad 2002
- obsah záznamů (laboratorních cvičení):

- Stanovení aktuální aktivity zářiče
-
Efekt stínění před ionizujícím zářením
-
Stanovení účinku vzdalování detektoru od zdroje záření
-
Stanovení pracovní charakteristiky detektoru
-
Stanovení energetického spektra zářiče β
-
Stanovení energetického spektra zářiče γ
-
Distribuce a biologický poločas 137Cs ve svalové tkáni kuřat po podání kontaminovaného krmiva

Metoda nejmenších čtverců
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Počítačové zpracování dat
(PZD)
- verze:  2007
- obsah dokumentu:

1 Úvod

1.1 Program MAPLE
1.2 Systémy podobné MAPLU
1.3 Aplikace Microsoft Office Excel 2007

2 Teoretická část

2.1 Metoda nejmenších čtverců

2.1.1 Vyrovnání souboru bodů přímkou pomocí metody nejmenších čtverců

3 Experimentální část

3.1 Zadání řešené úlohy
3.2 Řešení pomocí aplikace MS Office Excel

3.2.1 Grafické vyjádření vstupních dat
3.2.2 Užití vhodné regresní funkce

Nakládání s odpady ve městě Valašské Meziříčí - řízená skládka TKO
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Chemické a fyzikální procesy zpracování odpadů (CZO)
- verze: říjen 2003
- obsah dokumentu:

1 Úvod

1.1 Pojmy stanovené zákonem

2 Nakládání s odpady ve městě Valšské Meziříčí

2.1 Řízení skládka odpadů Hrachovec

2.1.1 Základní údaje o skládce (zařazení do skupiny)
2.1.2 Popis skládky
2.1.3 Historie výstavby skládky
2.1.4 Charakter a účel skládky
2.1.5 Zabezpečení skládky
2.1.6 Technologie skládkování
2.1.7 Monitoring skládky
2.1.8 Způsob rekultivace skládky
2.1.9 Rozšíření skládky TKO

2.2 Sběrný dvůr odpadů

2.2.1 Základní údaje
2.2.2 Popis sběrného dvora
2.2.3 Technické řešení sběrného dvora

2.3 Třídící linka odpadů

2.3.1 Základní údaje
2.3.2 Technický popis zařízení
2.3.3 Druhotné využití separovaného odpadu

2.4 Technologické a technické zázemí TS

3 Závěr
Použitá literatura

Podnikatelský záměr firmy JOVO, s.r.o.
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Podnikový management
(MNG)
- verze: prosinec 2005

Podniková ekonomika - přednášky pro studenty Agronomické fakulty MZLU Brno
- typ práce: zápisy z přednášek
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Podniková ekonomika
(EKO)
- verze: říjen-prosinec 2004
- obsah dokumentu:
  zápisy z přednášek prof. Ing. Ivy Živělové, CSc.

Posudek o nakládání s odpady v Mlékárně Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Expertní inženýrství (EXIN)
- verze: květen 2006

Trh se skotem a hovězím masem – případová studie
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Podniková ekonomika
(EKO)
- verze: prosinec 2004
- obsah dokumentu:

Vývoj komodity skot a hovězí maso na českém trhu
Bilance užití a nabídky hovězího masa
Cenový vývoj skotu a hovězího masa
Zpracovatelský průmysl v ČR
Zahraniční obchod se skotem a hovězím masem

Vývoz
Dovoz

Situace na zahraničních trzích hovězího masa

Slovensko

Trh s hovězím masem v Evropě
Trh s hovězím masem ve světě

Včelí jed - alergie a jeho lékařské využití
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět: Včelařství
(VCEL)
- verze: květen 2004

Včelí produkty v boji proti rakovině
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Technologie včelích produktů (TVCP)
- verze: prosinec 2005

Vyčištěné megawaty
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Chemické vlastnosti odpadů (CVO)
- verze: květen 2003

Výstavba spalovny odpadů pro okres Havlíčkův Brod - dokumentace
- typ práce: semestrální/seminární
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
- určeno pro předmět:
Legislativa OH (LOH)
- verze: listopad 2003
- obsah dokumentu:
  
Oznámení záměru podle § 6 Zk. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky